Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. Hampaväxten innehåller THC, som är det som ger ruset. De vanligaste cannabissorterna är hasch och marijuana.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Kort om cannabis

Cannabis har historiskt använts både som berusningsmedel och i medicinska syften. Det vanligaste är att cannabis röks. Då är det ofta utblandat med tobak (1).

Cannabis är den narkotika som är vanligast i Sverige. Drogen påverkar flera av hjärnans funktioner negativt.

All hantering av cannabis är olaglig för privatpersoner. Det finns läkemedel som innehåller cannabis, till exempel läkemedel för epilepsi (1). Sådana läkemedel är narkotikaklassade och får bara användas av den som en läkare skrivit ut läkemedlet till. Har man fått ett sådant läkemedel utskrivet av läkare är det alltså inte olagligt att använda det enligt läkarens recept.

Bland de som använder cannabis regelbundet, och börjat med det när de varit väldigt unga, kan det vara vanligare med till exempel arbetslöshet och att använda andra droger (1).

År 2023 svarade

6%

av eleverna i årskurs 9 att de någon gång provat cannabis.

Ruset

Hampaväxten innehåller bland annat ämnet THC (delta-9-tetra-hydro-cannabinol). Det är THC som gör att användaren får ett rus. Cannabis röks oftast. Det gör att personen snabbt får en rusupplevelse.

Hur man påverkas av cannabis är väldigt olika. Ruset varar olika länge beroende på hur drogen används. Hur man upplever cannabisruset beror till exempel på hur mycket och hur ofta om man röker.

Vid rökning upplevs ruset oftast som mest intensivt efter 15–30 minuter. Sedan försvinner det lite i taget (2).

 • Ett cannabisrus gör ofta att personen först känner sig avslappnad, pratig och ibland fnittrig.
 • Efter en stund kan personen kan känna sig mer kreativ, insiktsfull, lugn och positiv. Andra brukar ofta tycka att personen blir mer avskärmad och inåtvänd i denna fas.
 • Cannabis kan också göra att man känner sig apatisk och deprimerad, särskilt om drogen har använts under en längre period.
 • Man kan till exempel få sämre minne, koncentrations- och inlärningsförmåga av att använda cannabis.

(3)

När cannabis äts kan ruset vara mellan fyra och tolv timmar (2).

Den cannabis som finns idag kan innehålla betydligt mer THC än vad den tidigare gjort (4). Högre halt av THC innebär en starkare drog och ett starkare rus (2).

Idag förekommer även syntetisk cannabis. Syntetisk cannabis kan vara mycket stark och orsaka allvarliga skador och överdoser. Effekterna av ruset liknar de som förekommer vid användning av cannabis som inte är syntetiskt framställd (5,6).

Är cannabis vanligare är alkohol?

Så påverkas kroppen

Fysiska tecken på cannabisrus är till exempel

 • förhöjd puls
 • muntorrhet
 • röda ögon
 • hunger
 • sötsug

(3)

De flesta cannabinoider bryts ned i levern. Men en del lagras i fettvävnaden och utsöndras under lång tid. Därför kan de finnas kvar i kroppen i mer än sex veckor (2).

Cannabis påverkar hjärnan i hög grad, särskilt de kognitiva funktionerna: minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga (2,3).

Man kan också få:

 • försämrad reaktionsförmåga
 • försämrad motorisk koordination (som till exempel påverkar förmågan att köra bil eller andra fordon)
 • ångestkänslor
 • panikattacker
 • hallucinationer
 • vanföreställningar

(1,3)

Vid upprepad användning av cannabis kan man få mer långvariga nedsättningar av hjärnans kognitiva funktioner. Dessa nedsättningar kan ofta mätas i flera veckor efter senaste användningstillfället (2).

De flesta negativa psykiska effekter går över en tid efter att en person slutat med cannabis. Hur fort man återhämtar sig och vilka negativa effekter man känner av beror på många olika individuella faktorer.

På senare tid har det framkommit i vissa studier att vid tidig debut och frekvent cannabisanvändning kan en del kognitiva försämringar finnas kvar även efter man har slutat använda cannabis (2).

Om man röker cannabis ofta finns risk att utveckla bronkit. Cannabisanvändning kan också leda till sociala skador. Personen kan få svårt att hänga med i skolan, få svårt fungera på en arbetsplats och få problem i relationer till vänner, partners eller familj (1,2).

Det är fler män än kvinnor som använder cannabis. Personer som använder cannabis anger i högre grad att de har psykisk ohälsa och använder också oftare andra droger (1).

År 2023 svarade

14%

av tvåorna på gymnasiet att de har provat cannabis någon gång

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om cannabis

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin