Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Vad är tobak?

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan. Det innehåller ämnet nikotin som stimulerar hjärta och blodcirkulation. Nikotin är kraftigt beroendeframkallande (1).

Tobaks- och nikotinanvändning sker bland annat i form av snus, cigaretter, e-cigaretter, heat not burn-produkter (även kallat heated tobacco-produkter) och vattenpipa. I Sverige består tobaksanvändningen främst av cigaretter och snus (2).

Det finns både tobakssnus och nikotinsnus. Tobakssnus innehåller blad från tobak. Nikotinsnus (även kallat vitt snus) innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte resten av tobaksbladet.

Tobak har använts av människor under flera tusen år, framför allt i Centralamerika. På 1500-talet kom tobaken till Europa och sedan till Sverige.

Nikotin

Nikotin är ett akuttoxiskt ämne med effekter på bland annat hjärta och kärl. Pulsen och blodtrycket höjs (3). Nikotin påverkar det perifera och centrala nervsystemet (4).

Nikotin är ett gift och fungerar som ett naturligt skydd mot skadeinsekter för tobaksplantan (4).

Många som använder nikotin första gången upplever obehag och illamående. De som är vana användare upplever däremot det motsatta (4).

Trots att effekten av nikotin är mindre än många andra droger är det en väldigt beroendeframkallande drog. Anledningen till det är att mycket dopamin frigörs i hjärnan vid nikotinbruk, och att nikotin är lättillgängligt i och med att bruket är lagligt och inte lika stigmatiserat som många andra droger (4).

Nikotin kan tas upp i kroppen på flera olika sätt, men rökning och snusning är de vanligaste i Sverige. Vid tobaksrökning når nikotinet hjärnan inom 10–20 sekunder. Koncentrationen av nikotin i lungor, blod och hjärna är som högst fram till ungefär tio minuter efter rökningen. Efter ungefär 20 minuter är koncentrationen halverad.

Vid snusning tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan. Snusare har dock ofta höga doser nikotin i blodet under längre tid än vad rökare har.

I frågeundersökningar brukar de flesta tobaksanvändarna i Sverige uppge att de vill sluta använda tobak, cirka 50-75 procent av rökarna och 50 procent av snusarna (4).

Så påverkas kroppen av nikotin

Nikotinanvändning leder till ökad puls och högre blodtryck (3).

Nikotin påverkar hjärnan. Man kan känna välbehag och får tillfälligt en högre koncentrationsförmåga. När nikotinet når hjärnan aktiveras receptorer som nikotinet fäster på och signalsubstansen dopamin utsöndras. Dopaminsystemet finns egentligen till för att motivera oss och ge belöning när vi gör saker som är bra för oss; äter, dricker eller har sex.

Den som är nikotinberoende utvecklar fler receptorer i hjärnan, som är en del av varför personen behöver högre doser för att känna sig nöjd. När en person slutar med nikotin återbildas de extra receptorerna.

Man har dock sett att om personen återfaller, även långt senare, kommer många direkt upp i sin gamla dos inom ett dygn. På något sätt verkar det därför som att hjärnan alltid minns nikotinet (4).

År 2022 var

16%

av niorna tobaksanvändare

 Rökning

Konditionen försämras så småningom på grund av skador som uppstår på lungorna. Ju längre tid en person röker, desto högre är risken att få sjukdomar som kan leda till döden.

Här är några exempel på sjukdomar som kan orsakas av rökning:

  • Cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg
  • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
  • Multipel skleros
  • Giftstruma
  • Kärlkramp
  • Psoriasis

(4)

Rökning drabbar inte bara den som röker. Även passiv rökning kan orsaka många sjukdomar. Det ökar risken till exempel för både lungcancer och hjärtinfarkt. Varje år dör ungefär 1,2 miljoner personer i världen på grund av passiv rökning (5).

Uppskattningsvis dör varannan vanerökare i förtid. Cirka 8 miljoner människor i världen dör av rökning varje år (5). Ungefär 12 000 personer om året dog på grund av rökning mellan år 2010–2012 enligt Socialstyrelsen. Under samma tid vårdades ungefär 100 000 personer per år på sjukhus för sjukdomar som berodde på rökning. Lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt står för en stor del av dödsfallen (6).

Här kan du se en film från Regionala cancercentrum i samverkan om hur rökning ökar risken för cancer.

Är det förbjudet att röka på perronger och hållplatser för kollektivtrafik?

Snus

Snus påverkar munnens slemhinnor negativt och ger frätskador på tandköttet där snuset ligger. Snusning påverkar hjärta och kärl, genom att bland annat höja blodtrycket och minska kärlens förmåga att vidgas. Snusare har en ökad risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke. Att snusa mycket innebär en förhöjd risk att insjukna i diabetes (typ 2-diabetes) (7).

Det har inte forskats jättemycket på sambandet mellan snus och cancer. Det är sannolikt att snusning ökar risken för matstrups- och bukspottkörtelcancer. Det finns visst forskningsstöd för att snusning ökar risken för cancer i mage och ändtarm samt att det ökar risken att dö om man fått cancer (oavsett om cancern har med snuset att göra eller inte) (8).

Nikotinsnus/Vitt snus

Under de senaste åren har det kommit nikotinsnus, som ibland kallas vitt snus eller tobaksfritt snus. Snuset innehåller nikotin, som är det beroendeframkallande ämnet i tobak. Nikotinsnus består vanligen av växtfibermaterial med smakaromer och nikotin. Nikotin tillverkas vanligen av tobak. Det kan därför ifrågasättas om produkter som innehåller nikotin som har sitt ursprung från tobak kan betraktas som tobaksfria (9).

I augusti 2022 kom en lag som reglerar nikotinsnuset med en 18-årsgräns för försäljning och 25-årsgräns för marknadsföring. Fram till augusti 2022 fick nikotinsnus säljas utan åldersgräns (10).

Ny lag om nikotinsnus

Nikotinsnus är vanligare bland tjejer än bland killar. Det är tvärt om mot tobakssnus, som är vanligare bland killar (2).

E-cigaretter/vapes

E-cigarett är en förkortning på elektronisk cigarett. Att använda e-cigarett kallas ofta vaping eller vejpning. E-cigaretten hettar upp en särskild vätska så en aerosol (ånga) bildas. Innehållet i e-vätskan varierar. Det finns med eller utan smaktillsatser och med eller utan nikotin. Det är därför svårt att veta exakt vilka hälsorisker som finns med e-cigaretter. Trots att det varierar så mycket vet man att användning av e-cigaretter kan skada hälsan (3, 4).

Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla:

  • cancerframkallande aldehyder (ämnen)
  • irriterande ämnen och
  • metaller
  • hälsoskadliga partiklar

(3)

Det förekommer också vapes som innehåller THC (samma ämne som finns i cannabis) eller andra syntetiska ämnen som liknar THC. THC är narkotikaklassat och är olagligt att använda i Sverige (4).

Användning av e-cigaretter kan orsaka effekter på hjärtfrekvens och kärl. Det kan också påverka andningsorganen t.ex. genom irritation i lungor och munhåla (3).

E-cigaretter är inte godkända som rökavvänjningsprodukter i Sverige (3).

År 2020 kom flera larm om att e-cigarettanvändare i USA fick allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter (3).

I CAN:s årliga skolundersökning svarade 24 procent i nian och 35 procent i gymnasiet att de använt e-cigaretter under den senaste månaden. Det är en stor ökning från året innan (2).

Heated tobacco/Heat not burn-produkter

Heated tobacco-produkter (HTP) innehåller tobak som värms upp men inte bränns. Det är en elektrisk apparat som värmer upp tobaken som säljs i speciella behållare.

En del ser ut som cigaretter och är gjorda så att man ska elda på en del av produkten för att värma upp den. En del funkar så att de värmer upp en vätska som passerar genom tobaken för att få smak och nikotin från tobaken. Det utsätter användaren för giftiga ämnen, många av dem är cancerframkallande och skadliga (5, 11).

År 2022 var

33%

av tvåorna på gymnasiet tobaksanvändare

Vattenpipa

Precis som vanlig cigarettrök så innehåller rök från vattenpipor en stor mängd giftiga ämnen, som tjära, nikotin och tungmetaller. Röken från vattenpipa är beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar och andra lungsjukdomar (12). Kolet som värmer tobaken tillför egna skadliga ämnen till röken, bland annat kolmonoxid.

Den tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt. Därför är det många som uppfattar den som mindre skadlig, vilket inte stämmer. Tobaken som används blandas med söt melass. Den är smaksatt med olika fruktaromer eller andra smakämnen som till exempel lakrits, kokos eller mint (4, 12).

Vattnet i pipan filtrerar endast bort cirka 5 procent av gifterna i röken. Samtidigt förbränns en större mängd tobak i en vattenpipa. Den röks oftast under en lång tid. Om man röker vattenpipa i 45 minuter andas man in ungefär lika mycket rök som ett helt paket cigaretter (4). Även passiv rökning från vattenpipa kan vara farligt eftersom den innehåller tobaksrök och rök från kolet (12).

Senast uppdaterad

24 augusti 2023

Våra senaste besvarade tobak

Berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol