Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan som innehåller nikotin. Nikotin är giftigt och beroendeframkallande. Tobaks- och nikotinanvändning sker bland annat i form av snus (brunt och vitt snus), cigaretter, e-cigaretter (vapes/vejps), heat not burn-produkter (även kallat heated tobacco-produkter) och vattenpipa.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Vad är tobak?

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan. Det innehåller ämnet nikotin som stimulerar hjärta och blodcirkulation. Nikotin är väldigt beroendeframkallande (1).

Tobaks- och nikotinanvändning sker bland annat i form av snus (brunt och vitt snus), cigaretter, e-cigaretter (vapes/vejps), heat not burn-produkter (även kallat heated tobacco-produkter) och vattenpipa.

Det finns både brunt snus (kallas ibland traditionellt tobakssnus) och vitt snus (med nikotin). Brunt snus innehåller blad från tobak. Vitt snus innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte resten av tobaksbladet.

Tobak har använts av människor under flera tusen år, framför allt i Centralamerika. På 1500-talet kom tobaken till Europa och sedan till Sverige. Idag är vitt snus och vapes/vejps de vanligaste tobaks- och nikotinprodukterna i Sverige (2).

För att minska användningen av tobak och nikotin finns olika lagar och regler, till exempel lagar för att att kontrollera tobaksindustrin. Det görs också arbete för att skapa rökfria miljöer. Det är till exempel förbjudet att röka vid busshållplatser och på skolgårdar (3).

Nikotin

Nikotin är ett akuttoxiskt ämne med effekter på bland annat hjärta och kärl. Pulsen och blodtrycket höjs (2). Nikotin påverkar det perifera och centrala nervsystemet (4).

Nikotin är ett gift och fungerar som ett naturligt skydd mot skadeinsekter för tobaksplantan (4).

Många som använder nikotin för första gången upplever till exempel yrsel och illamående. För en som är van att använda nikotin kan det istället kännas som att den mår bra när den använder det (5).

Nikotin är en väldigt beroendeframkallande drog. När man använder nikotin frisätts bland annat dopamin (en del av belöningssystemet) i hjärnan.

Nikotin kan tas upp av kroppen på flera olika sätt, till exempel genom att röka cigaretter eller att snusa. Vid tobaksrökning når nikotinet hjärnan inom 10–20 sekunder. Efter ungefär 2 timmar har omkring hälften av nikotinet brutits ner av kroppen.

Vid snusning tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan. Men de som snusar har ofta höga doser nikotin i blodet under längre tid än vad de som röker har (4).

Så påverkas kroppen av nikotin

Nikotinandvändning leder till ökad puls och högre blodtryck (2,4).
Nikotin påverkar hjärnan. Man kan känna välbehag och får tillfälligt en högre koncentrationsförmåga.

När nikotinet når hjärnan aktiveras receptorer som nikotinet fäster på och signalsubstansen dopamin utsöndras. Dopaminsystemet finns egentligen till för att motivera oss och ge belöning när vi gör saker som är bra för oss; äter, dricker eller har sex.

Den som är nikotinberoende utvecklar fler receptorer i hjärnan. Det är delvis därför som personen behöver högre doser för att känna sig nöjd.

När en person slutar med nikotin går de extra receptorerna tillbaka. Men man har sett att om personen börjar använda nikotin igen kommer många snabbt upp i sin gamla dos, även om det gått lång tid sedan man slutade med nikotin. På något sätt verkar det som att hjärnan alltid minns nikotinet (4).

År 2023 var

18%

av niorna tobaksanvändare

Rökning

När man röker försämras konditionen så småningom på grund av skador som uppstår på lungorna. Ju längre tid en person röker, desto högre är risken att få allvarliga sjukdomar som kan leda till döden.

Några exempel på sjukdomar som kan orsakas av rökning:

  • Cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg
  • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
  • Multipel skleros
  • Giftstruma
  • Kärlkramp
  • Psoriasis

(4)

Rökning drabbar inte bara den som röker. Även passiv rökning kan orsaka många sjukdomar. Det ökar till exempel risken för både lungcancer och hjärtinfarkt. Varje år dör ungefär 1,3 miljoner personer i världen på grund av passiv rökning (6).

Det finns uträkningar som kommit fram till att ungefär varannan dagligrökare dör tidigare än vad hen skulle ha gjort om hen inte varit rökare. Ungefär 8 miljoner människor i världen dör av rökning varje år (6).

Här kan du se en film från Regionala cancercentrum i samverkan om hur rökning ökar risken för cancer.

Är det förbjudet att röka på perronger och hållplatser för kollektivtrafik?

Snus

Det finns olika sorters snus som skiljer sig åt i innehåll. Brunt snus innehåller tobak och nikotin. Vitt snus (ibland kallat nikotinsnus) innehåller nikotin (7).

Det saknas idag tillräckligt med forskning för hälsorisker av nya nikotinprodukter som vitt snus och vape, eftersom det är så kort tid som de har funnits att köpa (1). Snus påverkar munnens slemhinnor negativt och kan ge skador på tandköttet där snuset ligger (7).

Forskning på brunt snus visar att det påverkar hjärta och kärl, genom att bland annat höja blodtrycket och minska kärlens förmåga att vidgas. De som snusar har en ökad risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke. Att snusa mycket innebär en större risk att insjukna i diabetes (typ 2-diabetes) (1,7).

Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt klart. Några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, såsom cancer i ändtarm. För andra cancerformer ses inte någon riskökning eller så är det för osäkert för att avgöra om det finns ett samband eller inte (7).

Vitt snus/nikotinsnus

Under de senaste åren har det kommit nikotinsnus, som kallas vitt snus eller tobaksfritt snus.

Snuset innehåller nikotin, som är det beroendeframkallande ämnet i tobak. Vitt snus består vanligen av växtfibermaterial med smakaromer och nikotin. Nikotin tillverkas vanligen av tobak. Det kan därför ifrågasättas om produkter som innehåller nikotin, som har sitt ursprung från tobak, kan ses som tobaksfria (8).

I augusti 2022 kom en lag för vitt snus. Den innebär en 18-årsgräns för att få köpa vitt snus och att företag inte får göra marknadsföring för vitt snus som riktar sig till personer under 25 år. Fram till augusti 2022 fick vitt snus säljas utan åldersgräns (9).

 

Ny lag om vitt snus/nikotinsnus

 

E-cigaretter/vapes

E-cigarett är en förkortning på elektronisk cigarett. Att använda e-cigarett kallas ofta vaping eller vejpning. E-cigaretten hettar upp en särskild vätska så en aerosol (ånga) bildas. Innehållet i e-vätskan varierar.

Eftersom användning av vape fortfarande är ganska nytt är de långsiktiga hälsoeffekterna fortfarande okända.

Då vapes ofta innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin kan inandningsångan till exempel öka risken för rubbad hjärtrytm, försämra blodkärlens funktioner och tillfälligt höja blodtrycket. I förlängningen kan det bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (1).

Det finns också studier som tyder på att användning av vape kan irritera luftvägarna och förvärra astmabesvär. Ångorna kan innehålla många olika ämnen, flera är skadliga och kan påverka hälsan negativt. Det behövs dock mer forskning kring hälsoriskerna, särskilt om hur hälsan påverkas av att använda vape under lång tid (1).

Ångan från e-cigaretter kan innehålla:

  • cancerframkallande aldehyder (ämnen)
  • irriterande ämnen och metaller
  • hälsoskadliga partiklar

(10)

Det förekommer också vapes som innehåller THC (samma ämne som finns i cannabis) eller andra syntetiska ämnen som liknar THC. THC är narkotikaklassat och är olagligt att använda i Sverige (4).

Användning av e-cigaretter kan orsaka effekter på hjärtfrekvens och kärl. Det kan också ge irritation i lungor och munhåla.

E-cigaretter är inte godkända som rökavvänjningsprodukter i Sverige (11).

I CAN:s årliga skolundersökning 2023 svarade 17 procent i nian och 21 procent i gymnasiet att de använt e-cigaretter under den senaste månaden (12).

Heated tobacco/Heat not burn-produkter

Heated tobacco-produkter (HTP) innehåller tobak som värms upp men inte bränns. Det är en elektrisk apparat som värmer upp tobaken som säljs i speciella behållare.

En del ser ut som cigaretter och är gjorda så att man ska elda på en del av produkten för att värma upp den. En del funkar så att de värmer upp en vätska som passerar genom tobaken för att få smak och nikotin från tobaken. Det utsätter användaren för giftiga ämnen, många som är cancerframkallande och skadliga (6,13).

År 2023 var

35%

av tvåorna på gymnasiet tobaksanvändare

Vattenpipa

Precis som vanlig cigarettrök så innehåller rök från vattenpipor en stor mängd giftiga ämnen, som tjära, nikotin och tungmetaller. Röken från vattenpipa kan vara beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärt- och kärlsjukdomar och andra lungsjukdomar (13,14).

Kolet som värmer tobaken tillför egna skadliga ämnen till röken, bland annat kolmonoxid.

Den tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt. Därför är det många som uppfattar den som mindre skadlig, men det är den inte. Tobaken som används blandas med söt melass. Den är smaksatt med olika fruktaromer eller andra smakämnen som till exempel lakrits, kokos eller mint (4,13).

Vattnet i pipan filtrerar endast bort cirka 5 procent av gifterna i röken. Samtidigt förbränns en större mängd tobak i en vattenpipa. Den röks oftast under en lång tid.

Om man röker vattenpipa i 45 minuter andas man in ungefär lika mycket rök som ett helt paket cigaretter (4). Även passiv rökning från vattenpipa kan vara farligt eftersom den innehåller tobaksrök och rök från kolet (13).

Senast uppdaterad

11 mars 2024

Våra senaste besvarade tobak

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin