Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, ha i kroppen, köpa, sälja och tillverka. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger och spel.

 

Alkohol

Det finns många lagtexter som beskriver hur man får hantera alkohol i Sverige. Det är bara Systembolaget som får sälja drycker som har mer än 3,5 procent alkoholhalt. Åldersgränsen för att handla på Systembolaget är 20 år. Öl med upp till 3,5 procents alkoholhalt får man köpa i butik om man är över 18 år.

Barer och restauranger får sälja alkohol om den ska drickas på plats. Då behöver man ett särskilt serveringstillstånd. Åldersgränsen som gäller då är 18 år.

För att få sälja alkohol finns särskilda bestämmelser som är till för att skydda människor. Man måste till exempel se till att ingen kommer till skada. Man får inte sälja till en person som är väldigt berusad. En person som är över 20 får köpa alkohol, för eget bruk, i andra länder och föra in i Sverige.

Reklam för alkohol

Det finns särskilda lagar och regler för hur alkohol får marknadsföras. Man får göra reklam för produkter. Däremot får reklamen inte uppmana människor att dricka. Reklamen får inte heller rikta sig till personer under 25 år. När alkohol marknadsförs i till exempel tidningar måste man ha med en varningstext om att alkohol är skadligt.

Tillverkning av alkohol

Ingen får tillverka starksprit utan tillstånd men det är tillåtet att tillverka öl eller vin i en liten mängd för eget bruk utan tillstånd.

Den som bryter mot alkohollagen kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Om ett brott är grovt kan fängelsestraffet bli upp till 4 år.

Brott mot alkohollagen är bland annat att:

 • Bränna egen sprit
 • Säljer alkohol utan tillstånd
 • Servera alkohol som inte är godkänd.

Tobak

Tobak är en drog som är laglig i Sverige. Den är hårt kontrollerad genom lag om tobak och liknande varor.

Lag om tobak och liknande varor

Lagen omfattar både cigaretter, snus och även olika rökliknande produkter, exempelvis e-cigaretter. Lagen beskriver till exempel:

 • Åldersgränser
 • Vilka som får sälja tobak
 • Var man får och inte får röka
 • Hur det är tillåtet att marknadsföra tobaksvaror

Rökfritt

I samhället finns många rökfria miljöer. De är för att alla ska kunna vistas på platser som är till för alla, utan att utsättas för rök. Det handlar också om att minska rökningens synlighet för att inte uppmuntra till rökning. På så vis minskas risken att barn och unga börjar röka och det stödjer personer som vill sluta röka.

Det är förbjudet att röka utomhus på ställen där alla ska kunna vara. Rökning har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan 1994

 • på skolgårdar
 • utanför förskolor
 • utanför fritids

En ny lag kom 1 juli 2019 som förbjöd rökning

 • på uteserveringar
 • i entréer till lokaler som allmänheten får vara i
 • perronger och hållplatser i kollektivtrafik
 • väntplatser för taxi
 • lekplatser
 • idrottsplatser
 • sportarenor

Rökförbudet gäller cigaretter, e-cigaretter, rökbara örtprodukter och vattenpipa. Från 1 januari 2022 blir det förbjudet att slänga fimpar på marken.

Försäljning av tobaksprodukter

Tobaksprodukter måste ha en tydlig innehållsförteckning samt varningstext och bild som beskriver hälsorisker som är förenade med bruk av tobak. Annars får de inte säljas.

Tobak får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras vid försäljning, det vill säga även om man köper tobak i en automat eller på internet. Det är förbjudet att sälja cigarettförpackningar som innehåller färre än 19 cigaretter.

Marknadsföring av tobak är hårt reglerad. Det är till exempel förbjudet att göra reklam för tobak i radio eller på TV. Man får göra reklam inne på försäljningsställen, men den får inte synas från utsidan. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

WHO har också tagit fram en tobakskonvention som Sverige har ratificerat. Den styr internationella samarbeten kring tobak och förebyggande arbete.

Narkotika

All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda. Det mesta som har att göra med narkotika, förutom inom forskning eller vården, är förbjudet.

I Sverige finns en särskild lag för det, narkotikastrafflagen. Ett ringa brott mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader. För ett grovt brott kan man dömas till fängelse i 2–10 år.

Förenta nationernas (FN) tre narkotikakonventioner ger ett gemensamt ramverk åt lagstiftningen i de flesta länder. Det innebär att de flesta länder har liknande lagar när det gäller narkotika. Det kan dock vara stora skillnader mellan till exempel straff i olika länder.

Många länder förbjuder, till skillnad från Sverige, inte användning av narkotika. Vill du fördjupa dig och läsa hela FN:s konventioner om narkotika så kan du göra det på ECAD:s hemsida.

Förenta nationernas (FN) tre narkotikakonventioner är:

Allmänna narkotikakonventionen

Allmänna narkotikakonventionen begränsar användningen av narkotika till endast medicinska och vetenskapliga ändamål.

Det innebär:

 • Att man får forska på preparat som är narkotikaklassade.
 • Att vissa mediciner som skrivs ut av en läkare får innehålla narkotikaklassade ämnen.

FN skapade 1961 en allmän narkotikakonvention som beskriver vad som avses med narkotika. Enligt konvektionen är det förbjudet att:

 • Köpa och sälja narkotika
 • Använda narkotika som njutningsmedel eller för religiösa riter

Det är upp till varje land att själva bestämma vilka straff som ska vara förenade med narkotikabrott. Konventionen reglerar bara klassiska narkotikasorter. Med det menas:

 • Opiater (råopium, morfin, heroin, ketobemidon med flera)
 • Cannabis (hasch och marijuana)
 • Koka (kokablad och kokain)

Konventionen har ratificerats av 148 stater.

Psykotropkonventionen

Psykottopkonventionen har bestämmelser kring nyare narkotika och psykotropa läkemedel, till exempel:

 • LSD
 • Psilocybin
 • Meskalin
 • Amfetamin
 • Barbiturater
 • Metakvalon och andra sömnmedel

Den verksamma beståndsdelen i cannabis (hasch och marijuana) regleras under psykotropkonventionen. Detta då den aktiva substansen delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) identifierades först år 1965. Därför anses den som ny i sammanhanget. Psykotropkonventionen har ratificerats av 131 stater.

Narkotikabrottskonventionen

Narkotikabrottskonventionen handlar om internationellt samarbete mot narkotikabrottslighet. Den gör det möjligt att till exempel:

 • Lämna ut brottsmisstänkta
 • Förstöra narkotika och teknisk utrustning som använts vid narkotikabrott
 • Omhänderta vinster och egendom som är vinster från narkotikabrott

Konventionen har ratificerats av 101 stater.

Sverige har ratificerat samtliga konventioner. Inom FN samordnas arbetet med narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Läs mer på UNODC:s webbplats

Dopning

Hormondopningsmedel som anabola androgena steroider (förkortat AAS) har sedan lång tid förekommit inom idrottssammanhang i prestationshöjande syfte. På 1980-talet började man märka att användningen av hormondopning spred sig utanför idrottsrörelsen. Det var en bidragande orsak till att man tog fram Dopningslagen 1992.

Det är olagligt att använda, ha, köpa, sälja, ge bort, tillverka eller ta in anabola steroider i landet. Det är bara lagligt om en läkare har skrivit ut det som läkemedel på recept.

Spel

Spellagen och tillsyn där man kontrollerar att lagen följs är viktigt för att förebygga spelproblem hos befolkningen.

Spellagen innehåller

 • åldersgränser
 • måttfull reklam
 • spelbolagens ansvarsplikt
 • möjligheten att kunna stänga av sig själv från spel

Spelbolagen kontrolleras av myndigheter så att dessa följer de regler som finns. Den största tillsynsmyndigheten inom spel är Spelinspektionen. Enligt spellagen (2018:1138) ska alla spelbolag i Sverige ha licens för att få vara verksamma. Om ett spelbolag inte sköter sig så kan licensen återkallas. Allt spel som förekommer utan licens olaglig och kan straffas med till exempel böter eller fängelse.

Det är 18-årsgräns på att få spela om pengar. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet då det skjuter upp möjliga spelproblem. Spelreklam får inte riktas till unga under 18 år och den måste vara måttfull.

Enligt spellagen har spelbolagen ansvar för att skydda spelare mot ett överdrivet spelande, och att ingripa om en person fastnar i spelande. För att motverka överdrivet spelande finns olika åtgärder att ta till, som till exempel att kunna stänga av sig själv från spel via spelpaus.se, att spelare måste ange maxgränser för insatser i tid och pengar och att alla spelbolag ska erbjuda sina användare ett självtest för att kunna bedöma sitt spelbeteende.

Senast uppdaterad

10 december 2021

Våra senaste besvarade frågor

Berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Nyheter

Nyheter

50 år av frågande

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning