Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel om pengar får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Alkohol

För att få sälja alkohol finns särskilda bestämmelser som är till för att skydda människor. Lagar reglerar tillverkning, marknadsföring, privatinförsel och import av alkoholdrycker, liksom handel och servering av sådana varor (1).

Sälja alkohol

För köp hos Systembolaget är åldersgränsen 20 år. Det är bara Systembolaget som får sälja drycker som har mer än 3,5 procent alkoholhalt (1).

En person som är över 20 får köpa alkohol, för eget bruk, i andra länder och föra in i Sverige (1).

Sverige har 18 års åldersgräns för att köpa folköl i butiker och för servering av alkohol på restaurang. Som folköl räknas öl med upp till 3,5 procents alkoholhalt (1).

Barer och restauranger får sälja alkohol om den ska drickas på plats. Då behöver serveringsstället ett särskilt serveringstillstånd. Den som säljer alkohol behöver förvissa sig om att den som köper är tillräckligt gammal för att köpa alkohol. Åldersgränsen är 18 år. Det är förbjudet att sälja eller servera alkohol till den som är märkbart berusad. Det är också olagligt att köpa alkohol och bjuda eller sälja vidare till någon som är under 18 år (1).

Bil

Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet och för grovt rattfylleri vid 1,0 promille (1).

Utomhus

Varje kommun bestämmer om det ska vara förbjudet eller tillåtet att dricka alkohol i olika offentliga miljöer. Kommunen beviljar tillstånd och nvarar för att kontrollera att lagen efterföljs på serveringsställen i kommunen (1).

Reklam för alkohol

Det finns särskilda lagar och regler för hur alkohol får marknadsföras. Man får göra reklam för produkter. Däremot får reklamen inte uppmana människor att dricka. Bilderna får bara innehålla produkten och inte vara för tilltalande. Reklamen får inte heller rikta sig till personer under 25 år. När alkohol marknadsförs i till exempel tidningar måste annonsen ha en varningstext om att alkohol är skadligt (1).

Tillverkning av alkohol

Ingen får tillverka starksprit utan tillstånd. Det är tillåtet att tillverka öl eller vin i en liten mängd för eget bruk utan tillstånd (1).

Påföljd

Den som bryter mot alkohollagen kan dömas till böter eller fängelse. Olika brott mot Alkohollagen har olika straffskalor. Det längsta fängelsestraffet finns med i straffskalan för brottet som en person som langat alkohol till ungdomar som en affärsverksamhet begår. Då kan fängelsestraffet bli upp till 6 år (1).

Brott mot alkohollagen är bland annat att:

 • Bränna egen sprit
 • Sälja alkohol utan tillstånd
 • Servera alkohol som inte är godkänd
 • Langa till någon som är för ung för att själv köpa

(1)

Tobak

Tobak är en drog som är laglig i Sverige. Tobaken är kontrollerad genom Lag om tobak och liknande varor.

Lag om tobak och liknande produkter

Lagen omfattar cigaretter, snus och även olika rökliknande produkter, exempelvis e-cigaretter. Lagen omfattar inte vitt snus med nikotin från tobaksplantan. Lagen beskriver bland annat:

 • åldersgränser
 • vilka som får sälja tobak
 • var man får och inte får röka
 • marknadsföring av tobaksvaror

(2)

Den 1 augusti 2022 blev det olagligt att sälja så kallade tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel vitt snus, till personer under 18 år. Det är också krav på att den som säljer ska kontrollera köparens ålder. Lagändringen innebär också att det är olagligt att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter mot personer under 25 år. Marknadsföringen får inte heller vara påträngande, uppsökande eller uppmana till användning av tobaksfria nikotinprodukter.

(3)

Rökfritt

I samhället finns många rökfria miljöer. De är för att alla ska kunna vistas på platser som är till för alla, utan att utsättas för rök. Det handlar också om att minska rökningens synlighet för att inte uppmuntra till rökning. På så vis minskas risken att barn och unga börjar röka och det stödjer personer som vill sluta röka.

Det är förbjudet att röka utomhus på ställen där alla ska kunna vara. Rökning har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan 1994 på följande platser:

 • skolgårdar
 • utanför förskolor
 • utanför fritids

Ett tillägg i lagen kom 1 juli 2019 som förbjöd rökning:

 • på uteserveringar
 • i entréer till lokaler som allmänheten får vara i
 • perronger och hållplatser i kollektivtrafik
 • väntplatser för taxi
 • lekplatser
 • idrottsplatser
 • sportarenor

(2)

Rökförbudet gäller cigaretter, e-cigaretter, rökbara örtprodukter och vattenpipa (2).

Den 1 januari 2022 blev det förbjudet att slänga fimpar på marken (4).

Försäljning av tobaksprodukter

Tobaksprodukter måste ha en tydlig innehållsförteckning samt varningstext som beskriver hälsorisker som är förenade med bruk av tobak. Cigaretter behöver också ha en bild som beskriver skadorna som kan uppstå av rökning. Annars får de inte säljas (2).

Tobak får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras vid försäljning,  även om man köper tobak i en automat eller på internet. Det är förbjudet att sälja cigarettförpackningar som innehåller färre än 19 cigaretter (2).

Marknadsföring av tobak är hårt reglerad. Det är till exempel förbjudet att göra reklam för tobak i radio eller på TV. Man får göra reklam inne på försäljningsställen, men den får inte synas från utsidan. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak (2).

WHO har också tagit fram en tobakskonvention som Sverige har ratificerat. Den styr internationella samarbeten kring tobak och förebyggande arbete (5).

E-cigaretter

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som inte har fyllt 18 år (2).

Innan en produkt får säljas till konsumenter i Sverige ska den anmälas till Folkhälsomyndigheten (6).

Vätskor till elektroniska cigaretter som innehåller nikotin får enligt 2 kapitlet, 10 § i Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter inte innehålla:

 • mer nikotin än 20 milligram per milliliter
 • vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker
 • koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet

(6)

Narkotika

All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda. Det mesta som har med narkotika att göra, förutom inom forskning eller vården, är förbjudet (7).

I Sverige finns en särskild lag för det, Narkotikastrafflagen. Ett ringa brott mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader. För ett grovt brott kan man dömas till fängelse i 2–10 år (7).

Förenta nationernas (FN) tre narkotikakonventioner ger ett gemensamt ramverk åt lagstiftningen i de flesta länder. Det innebär att de flesta länder har liknande lagar när det gäller narkotika. Det kan dock vara stora skillnader mellan straff i olika länder (8).

Många länder förbjuder inte, till skillnad från Sverige, användning av narkotika.

Förenta nationernas (FN) tre narkotikakonventioner

Allmänna narkotikakonventionen

Allmänna narkotikakonventionen begränsar användningen av narkotika till endast medicinska och vetenskapliga ändamål.

Det innebär:

 • att man får forska på preparat som är narkotikaklassade.
 • att vissa mediciner som skrivs ut av en läkare får innehålla narkotikaklassade ämnen.

(9)

FN skapade år 1961 en allmän narkotikakonvention som beskriver vad som menas med narkotika. Enligt konvektionen är det förbjudet att:

 • köpa och sälja narkotika
 • använda narkotika som njutningsmedel eller för religiösa riter

(9)

Det är upp till varje land att själva bestämma vilka straff som ska vara förenade med narkotikabrott. Konventionen reglerar bara klassiska narkotikasorter. Med det menas

 • opiater (råopium, morfin, heroin, ketobemidon med flera)
 • cannabis (hasch och marijuana)
 • koka (kokablad och kokain)

(9)

Psykotropkonventionen

Psykotropkonventionen har bestämmelser kring nyare narkotika och psykotropa läkemedel, till exempel:

 • LSD
 • Psilocybin
 • Meskalin
 • Amfetamin
 • Barbiturater
 • Metakvalon och andra sömnmedel

Den verksamma beståndsdelen i cannabis (hasch och marijuana) regleras under psykotropkonventionen. Detta då den aktiva substansen delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) identifierades först år 1965. Därför anses den som ny i sammanhanget.

(9)

Narkotikabrottskonventionen

Narkotikabrottskonventionen handlar om internationellt samarbete mot narkotikabrottslighet. Den gör det möjligt att till exempel:

 • lämna ut brottsmisstänkta
 • förstöra narkotika och teknisk utrustning som använts vid narkotikabrott
 • omhänderta vinster och egendom som är vinster från narkotikabrott

(9)

Sverige har ratificerat samtliga konventioner. Inom FN samordnas arbetet med narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (8).

Läs mer på FN:s hemsida

Brott mot narkotikastrafflagen

I Sverige är det olagligt att använda narkotika och att ha narkotika på sig. Drogtestning kan användas som en del i att utreda narkotikabrott. Det är oftast urinprov, men kan även vara blodprov (10).

För unga under 15 år kontaktar polisen vårdnadshavare och gör en anmälan till socialtjänsten. Då får socialtjänsten bestämma vad som ska hända (10). Socialtjänsten är ansvariga att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och inte använder narkotika. Den som är under 15 år kan inte bli dömd i domstol.

Polisen är skyldig att snabbt utreda brott när den misstänkta är under 18 år. Barn och unga (upp till 21 år) som begått brott ska särbehandlas både när det gäller straff och när polis och åklagare utreder brotten. Det är socialtjänsten som i första hand ska erbjuda insatser (11).

Dopning

Hormondopningsmedel som anabola androgena steroider (förkortat AAS) har sedan lång tid förekommit inom idrottssammanhang i prestationshöjande syfte. På 1980-talet började man märka att användningen av hormondopning spred sig utanför idrottsrörelsen. Det var en bidragande orsak till att man år 1992 tog fram Dopningslagen som heter Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (12). År 1999 stärktes lagen för att också göra att användningen av dopningsmedel blev olagligt.

Straffen för brott mot Dopningslagen varierar från böter till 6 års fängelse, beroende på brottets karaktär och hur grovt det anses (13).

Lagen reglerar

 • syntetiska anabola androgena steroider
 • testosteron
 • tillväxthormon
 • substanser som ökar nivåerna av testosteron eller tillväxthormon

(13)

Det är olagligt att

 • ta in dopningspreparat i landet
 • ge bort
 • tillverka
 • sälja
 • köpa
 • ha
 • använda

(13)

Det är bara lagligt om en läkare har skrivit ut preparatet som läkemedel på recept (14).

Spel om pengar

Spellagen och tillsyn där man kontrollerar att lagen följs är viktigt för att förebygga problem med spel om pengar hos befolkningen.

Spellagen innehåller:

 • åldersgränser för spel om pengar
 • måttfull reklam för spel om pengar
 • spelbolagens ansvarsplikt
 • möjligheten att kunna stänga av sig själv från spel om pengar

(15)

Spelbolagen kontrolleras av myndigheter så att dessa följer de regler som finns. Den största tillsynsmyndigheten inom spel om pengar är Spelinspektionen. Enligt Spellagen (2018:1138) ska alla spelbolag i Sverige ha licens för att få driva spel om pengar. Om ett spelbolag inte sköter sig så kan licensen återkallas. Allt spel om pengar som förekommer utan licens är olaglig och kan straffas med till exempel böter eller fängelse (15).

Det är 18-årsgräns på att få spela om pengar. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet då det skjuter upp möjliga spelproblem. Reklam för spel om pengar får inte riktas till personer under 18 år och den måste vara måttfull (15).

Enligt Spellagen har spelbolagen ansvar för att skydda spelare mot ett överdrivet spelande om pengar, och att ingripa om en person fastnar i spelande om pengar. För att motverka överdrivet spelande om pengar finns olika åtgärder att ta till, som till exempel:

 • möjligheten att stänga av sig själv från spel om pengar via spelpaus.se.
 • att spelare måste ange maxgränser för insatser i tid och pengar
 • att alla spelbolag ska erbjuda sina användare ett självtest för att bedöma sitt spelbeteende

(15)

Senast uppdaterad

3 april 2024

Våra senaste besvarade frågor

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin