Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

 

Är det vanligt?

Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. På andra plats kommer tobak. Cannabis är den vanligaste narkotikan.

Idag är det färre ungdomar än någonsin som använder alkohol och som röker. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och cigaretter minskat mycket. De senaste åren har snusning ökat. Dopning har länge legat på en låg nivå. Spel om pengar har ökat, men inte andelen som har spelproblem.

Alkohol

Alkoholkonsumtionen bland skolungdomar i Sverige har sjunkit under hela 2000-talet. Ungas drickande är på historiskt låga nivåer. Det gäller både niorna och tvåorna på gymnasiet.

Man började fråga nior om deras erfarenheter av alkohol och andra droger 1971. Då svarade ca 90 procent av niorna att de druckit alkohol det senaste året. 2004 började man fråga tvåorna på gymnasiet. Då svarade ca 89 procent att de druckit alkohol det senaste året.

År 2021 var det 36 procent av niorna som hade druckit alkohol under det senaste året. Bland tvåorna på gymnasiet var det 67 procent som hade druckit alkohol under det senaste året.

År 2021 hade tjejer än killar druckit alkohol under det senaste året: 43 procent av tjejerna och 30 procent av killarna i nian. 71 procent av tjejerna och 64 procent av killarna i tvåan på gymnasiet hade druckit alkohol det senaste året.

Trenden att unga dricker mindre finns inte bara i Sverige, utan också i flera andra länder.

Narkotika

Narkotikabruket har legat på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren och trenden fortsätter neråt även 2021.
År 2021 var det 7 procent av killarna respektive 5 procent av tjejerna i nian som någon gång i livet använt narkotika. Bland gymnasieleverna var det betydligt vanligare; 17 procent av killarna och 13 procent av tjejerna.

Cannabis

Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet ibland både elever i nian och gymnasielever. Av niorna har 5 procent någon gång provat cannabis, och av tvåorna på gymnasiet var det 14 procent.

Olika typer av narkotika

De senaste 5 åren har andelen elever i nian som uppger att de någon gång provat ecstasy legat i snitt på 1 procent, och för gymnasieleverna har det legat på ca 2 procent.
Andelen elever som någon gång provat amfetamin har de senaste 5 åren legat på i snitt 1 procent för både elever i nian samt elever i gymnasiet.

Under 1 procent av eleverna i nian har de senaste 5 åren uppgett att de provat kokain, och under 2 procent av elever i tvåan på gymnasiet.

Andelen elever som uppgett att de någon gång provat LSD och andra hallucinogener eller nätdroger som till exempel spice har de senaste 5 åren legat på under 1 procent för både elever i nian samt elever i tvåan på gymnasiet.

Heroin är mycket ovanligt. I snitt de senaste 5 åren har 0 procent bland både elever i nian och tvåan på gymnasiet uppgett att de använt detta.

Dopning

Bland niorna har det varit runt 1 procent som någon gång använt hormondopningsmedel som anabola androgena steroider (förkortat AAS) under hela 2000-talet. Det är betydligt vanligare bland killar än bland tjejer.

Om man tittar tillbaka på en femårsperiod så var det mindre än en halv procent som använt hormondopningsmedel AAS bland gymnasieelever.

Tobak

Användning av tobak minskar bland svenska skolelever. Det är framför allt rökningen som minskat mycket under de senaste åren. Snusandet har snarare ökat under senare år.

År 2021 var det 8 procent av niorna och 17 procent av tvåorna på gymnasiet som var rökare. Det är historiskt låga nivåer.

Snusningen har dock ökat de senaste åren, särskilt bland tjejer. Det är fortfarande vanligast bland pojkar. År 2021 var det 11 procent som snusade av niorna och 23 procent bland eleverna i tvåan på gymnasiet.
Av niorna var 15 procent tobaksanvändare och bland gymnasieeleverna var det 30 procent år 2021.

Läkemedel

Smärtstillande

Smärtstillande läkemedel är till exempel tramadol, citodon (paracetamol/kodein) och oxykodon.

År 2021 var det 6 procent av niorna som svarade att de använt smärtstillande läkemedel utan läkarordination någon gång. I tvåan på gymnasiet var det 5 procent.

Lugnande

År 2021 var det 4 procent av niorna och 5 procent av tvåorna på gymnasiet som svarade att de använt sådana någon gång utan läkares ordination.

Om man slår ihop receptbelagda smärtstillande, sömn-eller lugnande läkemedel samt centralstimulerande läkemedel utan ordination, så blir den totala andelen som använt narkotikaklassad medicin utan ordination till 10 procent både bland nior och tvåor på gymnasiet.

Sniffning och boffning

De senaste 5 åren har i snitt under 4 procent av niorna någon gång sniffat eller boffat. Av tvåorna på gymnasiet var denna siffra 3 procent.

Spel om pengar

År 2021 var det 22 procent av niorna som i en undersökning svarade att de någon gång spelat om pengar. 27 procent av tvåorna på gymnasiet svarade att de någon gång spelat om pengar.

Det är vanligare med spel om pengar bland killar jämfört med tjejer. Bland niondeklassarna svarade 23 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna att de hade spelat om pengar någon gång det senaste året. I gymnasiets år 2 var motsvarande siffror 33 procent bland killarna respektive 10 procent bland tjejer.

Källor

1. CAN:s nationella skolundersökning 2021

Senast uppdaterad

18 januari 2022

Våra senaste besvarade frågor om statistik

Berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Nyheter

Nyheter

50 år av frågande

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning