Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Är det vanligt?

Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. På andra plats kommer tobak. Cannabis är den vanligaste typen av narkotika.

Idag är det färre ungdomar än någonsin som använder alkohol och som röker. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och cigaretter minskat mycket. De senaste åren har snusning och användning av e-cigaretter/vapes ökat. Dopning har länge legat på en låg nivå. Spel om pengar har ökat, men inte andelen som har spelproblem (1).

Alkohol

Alkoholkonsumtionen bland skolungdomar i Sverige har sjunkit under hela 2000-talet. Ungas drickande är på historiskt låga nivåer. Det gäller både niorna och tvåorna på gymnasiet (1).

I en stor undersökning har man frågat nior om deras erfarenheter av alkohol och andra droger sedan 1971. Då svarade cirka 90 procent av niorna att de druckit alkohol det senaste året. Tvåorna på gymnasiet har svarat på undersökningen sedan 2004. Då svarade ca 89 procent att de druckit alkohol det senaste året (1).

År 2022 var det 38 procent av niorna som svarade att de druckit alkohol under det senaste året. Bland tvåorna på gymnasiet var det 67 procent som hade druckit alkohol under det senaste året (1).

År 2022 hade fler tjejer än killar druckit alkohol under det senaste året:

  • 42 procent av tjejerna i nian
  • 33 procent av killarna i nian
  • 71 procent av tjejerna i tvåan på gymnasiet
  • 64 procent av killarna i tvåan på gymnasiet

(1)

Det har även blivit färre som dricker sig berusade. År 2022 var det 7 procent bland niorna och 20 procent bland tvåorna på gymnasiet som minst en gång i månaden druckit så mycket alkohol att de blivit berusade (1).

Trenden att unga dricker mindre finns inte bara i Sverige, utan också i flera andra länder.

Alkohol och beroende bland vuxna

Ungefär 85 procent av vuxna i Sverige dricker alkohol. Ungefär 45 procent i befolkningen dricker alkohol minst 1 gång i veckan. Ungefär 4 procent (ca 300 000 individer) av Sveriges vuxna befolkning beräknas vara alkoholberoende (2).

I världen

Varje år sker tre miljoner dödsfall runtom i världen på grund av skadlig alkoholkonsumtion. Det är ungefär 5 procent av alla dödsfall i världen. I åldern 20-39 år orsakas ungefär 13,5 procent av alla dödsfall av alkohol (3).

Narkotika

Användning av narkotika har legat på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren. År 2022 var det 7 procent av killarna och 6 procent av tjejerna i nian som någon gång i livet använt narkotika. Bland gymnasieleverna var det vanligare; 16 procent av killarna och 13 procent av tjejerna (1).

Cannabis

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten ibland både elever i nian och gymnasielever. Av niorna har 6 procent någon gång provat cannabis. Av tvåorna på gymnasiet har 14 procent gjort det (1).

Olika typer av narkotika

När de är få som använder något kan statistiken bli osäkrare. Det beror på att den kan variera på grund av slumpen. Därför är det bra att titta på hur det sett ut de senaste 5 åren. Andelen elever i nian som uppger att de någon gång provat ecstasy har de senaste fem åren legat i snitt på 1 procent, och för gymnasieleverna har det legat på cirka 2 procent (1).

Andelen elever som någon gång provat amfetamin har de senaste fem åren legat på i snitt 1 procent för både elever i nian samt elever i gymnasiet (1).

Under 1 procent av eleverna i nian har de senaste fem åren svarat att de provat kokain. Under 2 procent av elever i tvåan på gymnasiet har gjort det (1).

Andelen elever som uppgett att de någon gång provat LSD och andra hallucinogener eller nätdroger som till exempel spice har de senaste fem åren legat på under 1 procent för både elever i nian samt elever i tvåan på gymnasiet (1).

Heroin är mycket ovanligt. De senaste fem åren har i genomsnitt 0 procent bland både elever i nian och tvåan på gymnasiet uppgett att de använt heroin (1).

Användning och beroende bland vuxna

I den vuxna befolkningen är det fem procent som svarat att de har använt narkotikaklassade preparat under det senaste året (2).

Cannabis var det vanligast använda preparatet med cirka 3 procent. Användning av övriga narkotikaklassade preparat (kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater) var mindre vanlig. De varierar mellan 0,1 och 1 procent. Totalt var det cirka 2 procent i befolkningen som hade använt något av dessa övriga preparat (2).

Om man slår ihop narkotikaklassade preparat med icke förskriven användning av narkotikaklassade läkemedel är det totalt 8 procent som använt det under det senaste året. Smärtstillande läkemedel utan recept används av cirka 2,8 procent. Sömn- eller lugnande läkemedel utan recept från läkare (eller att man använder mer än vad man fått utskrivet) används av cirka 2,5 procent av den vuxna befolkningen (2).

Frågar man istället folk om hur många som använt narkotika eller narkotikaklassade läkemedel utan recept den senaste månaden är det 3,4 procent som gjort det (2).

Dopning

Det har under hela 2000-talet varit runt 1 procent av niorna som någon gång använt hormondopningsmedel som anabola androgena steroider (förkortat AAS). Det är betydligt vanligare bland killar än bland tjejer (1).

Om man tittar tillbaka på en femårsperiod så var det bland gymnasieelever under en procent som använt hormondopningsmedel AAS  (1).

Tobak

Jämfört med för 20 år sedan är det en stor skillnad i användning av tobak. Det har minskat under många år. Men de senaste åren har tobaksanvändningen ökat. Det är framförallt snusandet som ökat bland unga tjejer (1).

2022 var det 16 procent av niorna och 33 procent av gymnasieeleverna som svarade att de röker cigaretter eller snusar (1).

Rökning

År 2022 var det 9 procent av niorna och 20 procent av tvåorna på gymnasiet som var rökare. Det betyder att så många röker totalt: antingen varje dag, nästan varje dag eller sporadiskt (ibland), till exempel på fest. Det är historiskt låga nivåer. Rökning börjar ofta just med sporadisk rökning. Därför är det intressant att titta på den totala rökningen (1). 

Det vanligaste vad gäller rökning är att göra det då och då. Det är vanligast bland tjejer. Det var 6 procent bland killar och 8 procent bland tjejer i nian som svarade att de rökte då och då. I tvåan på gymnasiet var det 15 procent bland killar och 19 procent bland tjejer (1).

1 procent bland niorna och 2 procent bland tvåorna på gymnasiet röker varje dag. Det är lika vanligt med dagligrökning bland tjejer som killar (1).

Bland den vuxna befolkningen (16-84 år)  är det 6 procent som röker dagligen. Det var lika vanligt bland kvinnor som män. Rökningen är ojämnt fördelat i den vuxna befolkningen. Daglig rökning är nästan fyra gånger vanligare bland personer som inte gått gymnasiet jämfört med personer som fortsatt utbilda sig efter gymnasiet (4).

Den lägsta andelen daglig rökning är i åldern 16-29 år. I den åldersgruppen är det tre procent som röker varje dag. I denna grupp har användningen minskat de senaste åren: från 8 procent år 2016 till 3 procent år 2021 (4).

E-cigaretter

E-cigaretter, även kallat vapes, har ökat mycket. År 2022 svarade 20 procent av niorna och 24 procent av gymnasietvåorna att de använt e-cigaretter den senaste månaden. Det är en stor ökning jämfört med året innan (1).

Snus

Snusningen har ökat de senaste åren, särskilt bland tjejer. Men det är fortfarande vanligast bland pojkar. År 2022 var det 13 procent av niorna och 25 procent bland eleverna i tvåan på gymnasiet som snusade(1).

Vitt snus/Nikotinsnus

År 2022 svarade 23 procent av killarna och 22 procent av tjejerna i nian att de provat vitt snus någon gång. I gymnasiet hade 42 procent av tjejerna och 39 procent av killarna provat vitt snus. Vitt snus är alltså lite vanligare bland tjejer. Det är tvärt om mot traditionellt snus, som är vanligare bland killar (1).

Av de som använt vitt snus var det en stor grupp som varken hade rökt, snusat traditionellt snus eller använt e-cigaretter innan de provade vitt snus. Bland killarna som provat vitt snus var det 24 procent i nian och 23 procent i gymnasiet som inte använt någon annan tobak innan de provade vitt snus. Bland tjejerna som provat vitt snus var det 32 procent i nian och 37 procent i gymnasiet som inte hade provat någon annan tobak innan de provat vitt snus (1).

Användning och beroende bland vuxna

Cirka 8 procent av den vuxna befolkningen röker cigaretter. 5 procent röker dagligen och 3,5 procent röker då och då. När forskare beräknat hur många som är cigarettberoende har man gjort det men en metod som kräver många starka tecken på beroende för att räkna cigarettanvändaren som beroende. Då har man kommit fram till att cirka 1,3 procent är cigarettberoende (2).

Ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen snusar. Cirka 12 procent snusar dagligen och 2,5 proent snusar då och då. I en uppskattning om hur många som är beroende uppskattade forskare att 5 procent av befolkningen är snusberoende (2).

Läkemedel

10 procent både bland nior och tvåor på gymnasiet har någon gång använt narkotikaklassad medicin utan att ha fått det utskrivet, eller använt mer än de fått utskrivet (1).

Smärtstillande

Smärtstillande läkemedel är till exempel tramadol, citodon (paracetamol/kodein) och oxykodon (1).

År 2022 var det 6 procent av niorna som svarade att de använt smärtstillande läkemedel utan läkarordination någon gång. I tvåan på gymnasiet var det 5 procent (1).

Lugnande

År 2022 var det 4 procent av niorna och 5 procent av tvåorna på gymnasiet som svarade att de använt lugnande läkemedel någon gång utan läkares ordination (1).

Användning bland vuxna

Smärtstillande läkemedel utan recept används av cirka 2,8 procent av den vuxna befolkningen och sömn- eller lugnande läkemedel utan recept av cirka 2,5 procent av den vuxna befolkningen (2).

Sniffning och boffning

År 2022 svarade under 4 procent av niorna att de någon gång sniffat eller boffat. Bland tvåorna på gymnasiet var denna siffra 3 procent (1).

Lustgas

Användning av lustgas utanför medicinsk användning kallas nanging. År 2022 svarade 6 procent av niorna att de provat lustgas någon gång i sitt liv. Bland tvåorna på gymnasiet var det 17 procent. Det är ungefär lika vanligt som att ha provat cannabis.

Klart färre hade använt lustgas nyligen. 1 procent av niorna och 5 procent av gymnasieeleverna hade använt lustgas senaste månaden. Det var lika vanligt bland tjejer som killar att ha provat lustgas (1).

Spel om pengar

År 2022 var det 21 procent av niorna och 27 procent av tvåorna på gymnasiet som svarade att de någon gång spelat om pengar (1).

Det är vanligare med spel om pengar bland killar än bland tjejer. Bland niondeklassarna svarade 25 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna att de hade spelat om pengar någon gång det senaste året. I gymnasiets år 2 var motsvarande siffror 34 procent bland killarna och 10 procent bland tjejer (1).

Senast uppdaterad

9 mars 2023

Våra senaste besvarade frågor om statistik

Berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger