Besvarad fråga

Vad händer om man kontaktar soc?

Svar

Det beror lite på. Man kan kontakta soc, eller socialtjänsten, av olika skäl – antingen för att ansöka om något eller för att anmäla oro. Socialtjänsten är skyldiga att titta på om det finns något de kan göra för att hjälpa och stödja.

Om man vill söka olika typer av stöd och hjälp så tar man enklast kontakt med socialtjänsten i sin kommun via kommunväxeln. Telefonnummer finns på kommunens hemsida. Där berättar man kort vad saken gäller så kopplar de en till rätt person. Ärendet kan då hanteras som en ansökan. Socialtjänsten kommer därefter utreda och bedöma om personen har rätt till någon stöd- eller serviceinsats.

Om det handlar om oroande information kring ett barn som riskerar att fara illa så ser det lite annorlunda ut. Man kan på samma sätt ta kontakt med socialtjänsten via kommunväxeln och berätta att man har oroande information kring ett barn. Ärendet kommer då att hanteras som en anmälan.

I första hand kommer socialtjänsten bedöma om det finns någon akut risk för barnet och om situationen kräver någon form av skyddsinsats. Socialtjänsten har både möjlighet och skyldighet att utreda olika förhållanden runt barn för att kunna se till att de växer upp under goda och trygga förhållanden. Alla barn har samma rätt till goda uppväxtvillkor som exempelvis att inte påverkas negativt av föräldrars drickande, dåliga mående, våld eller liknande.

I nästa steg kommer en socialsekreterare att kontakta familjen för att informera om anmälan, ställa frågor och eventuellt kalla till möte. Socialsekreteraren behöver bedöma om det ska göras en utredning av barnets och familjens livssituation. En utredning i det här läget handlar om att få en bild av familjens behov av stöd och hjälp i förhållande till anmälan och annan information. Hur utredningen går till ser olika ut från fall till fall. Det kan bland annat bero på vad anmälan gäller, familjens samarbete och barnets ålder och mognad. I lagen står att hänsyn alltid ska tas till barnets bästa när det kommer till beslut inom socialtjänsten.

I sista steget avslutas utredningen med eller utan någon hjälp- och stödinsats. Insatser ska i första hand ske frivilligt och i samarbete med familjen. Om situationen kräver det kan insatserna även vara tvingande (1,2).

Läs mer på Drugsmart: 

Snack med socialtjänsten

Senast uppdaterad

23 maj 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis