Besvarad fråga

Vad händer om man kontaktar soc?

Svar

Man kan kontakta soc, eller socialtjänsten, av olika skäl – antingen för att ansöka om något eller för att anmäla oro – så det beror lite på. Socialtjänsten är skyldiga att titta på om det finns något de kan – eller måste – göra för att hjälpa och stödja.

Om man vill söka olika typer av stöd och hjälp så tar man enklast kontakt med socialtjänsten i sin kommun via kommunväxeln, telefonnummer finns på kommunens hemsida. Där berättar man kort vad saken gäller så kopplar de en till rätt person. Ärendet kan då hanteras som en ansökan. Socialtjänsten kommer därefter utreda och bedöma om personen har rätt till någon stöd- eller serviceinsats.

Om det handlar om oroande information kring ett barn som riskerar fara illa så ser det lite annorlunda ut. Man kan på samma sätt ta kontakt med socialtjänsten via kommunväxeln och berätta att man har oroande information kring ett barn. Ärendet kommer då att hanteras som en anmälan. I första hand kommer socialtjänsten bedöma om det finns någon akut risk för barnet. Om situationen kräver någon form av skyddsinsats. Socialtjänsten är en myndighet som har både möjlighet och skyldighet att utreda olika förhållanden runt barn för att kunna tillse att de växer upp under goda och trygga förhållanden. Alla barn har ju samma rätt till goda uppväxtvillkor. Exempelvis att inte påverkas negativt av föräldrars drickande, dåliga mående, våld eller liknande.

I nästa steg kommer en socialsekreterare att kontakta familjen för att informera om anmälan, ställa frågor och eventuellt kalla till möte. Socialsekreteraren behöver bedöma om det ska inledas utredning av barnets och familjens livssituation. En utredning i det här läget syftar till att klargöra familjens behov av stöd och hjälp i förhållande till anmälan och annan information. Hur utredningen går till ser olika ut från fall till fall och kan bland annat bero på vad anmälan gäller, familjens samarbete och barnets ålder och mognad. I lagen står att hänsyn alltid ska tas till barnets bästa när det kommer till beslut inom socialtjänsten.

I sista steget avslutas utredningen med eller utan någon hjälp- och stödinsats. Insatser ska i första hand ske frivilligt och i samarbete med familjen men kan i sista hand även vara tvingande om situationen kräver det.

Källor

Socialtjänstlagen
Socialstyrelsen

Senast uppdaterad

22 december 2019

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar